Калашникова Лидия Яковлевна – работница МРК в 1973. Фото. \45.7\3.работница холод. завода 1 в 1977. Фото.\ 12.77\.