Закурдаева Нина – работница рыбокомбината до 1962. Зарисовка \47.62\.